Hợp tác xã Phú Phương

Địa điểm:


85 Trường Chinh, Hà Nội.


Chủ đầu tư:
 
Hợp tác xã Phú Phương.

Phạm vi công việc  : 

Cung cấp 580m2 vật liệu tấm ốp Alubond USA