Dự án Nhà văn hóa Đông Anh

Địa điểm:                    Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chủ đầu tư:                BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh

Phạm vi công việc:   Cung cấp hệ mái kim loại Eurozip